Услуги

You are here: Home » Услуги

Инвестиционни Проекти

Инвестиционни проекти

Инвестиционният проект е комплексно цяло, изпълнението на което прави възможна реализацията на една сграда, от идеята до разрешението за строеж. Инвестиционният проект включва следните групи проектни части:

Архитектурни проекти

Инженерни проекти

*Преустройства на съществуващи сгради и помещения

Могат да се преустройват законно построени сгради, с одобрени проекти.

Преустройство е например смяната на предназначение на сграда или помещение, както надстрояването и пристрояването.

Архитектурни Проекти

Архитектурни Проекти

В реда на тяхното изработване, архитектурните проекти са:

 • Идеен архитектурен проект
 • 3D визуализация
 • Работен архитектурен проект
 • Изготвяне на детайли и количествени сметки
 • Интериорен проект

Инженерни Проекти

Инженерни Проекти

Инженерните проекти неизменно съпътстват архитектурните проекти. Те биват следните:

 • Конструктивен проект
 • Хидрогеология
 • Електроинсталации
 • ВиК инсталации
 • ОВ инсталации, Енергийна ефективност
 • Геодезия – снимка на терена, вертикална планировка, трасировъчен план
 • План за безопасност и здраве
 • Проект за управление на отпадъците
 • Паркоустройство
 • Инженерни проекти за външни връзки – улични мрежи

Пред-Проектни Проучвания

Пред-проектни Проучвания

Пред-проектните проучвания изясняват възможностите за застрояване на имота:

 • Вид на строителството – предназначение на сградата, застроена площ, етажност, паркиране и озеленяване
 • Довеждаща инфраструктура – съществуващ път/улица, съществуващи водопровод и канал пред лицето на имота, съществуващи електропроводи, газопроводи и собствени източници – кладенец, възобновяеми източници на ел.енергия

Изясняване на необходимите административни процедури и срокове за започване на строителство

Изясняване на възможностите за финансиране по Европрограми

 

Подробни Устройствени Планове

Подробни Устройствени Планове

Подробни Устройствени Планове (ПУП) се изработват на база и в съответствие с Общите Устройствени Планове (ОУП). Подробните Устройствени Планове създават възможност за извършване на проектиране и строителство на нови сгради и обекти и смяна на статута на земята. Те могат да бъдат:

План за Регулация (ПР)

План за Застрояване (ПЗ)

Парцеларни Планове (ПП)
Работни Устройствени и Силуетни Планове (РУП)
Мотивирани предложения за Виза


Инвестиционни Проекти

Архитектурни Проекти

Инженерни Проекти

Пред-Проектни Проучвания

Подробни Устройствени Планове